Tampereen Helluntaiseurakunta on tähän asti toiminut juridisesti rekisteröitynä yhdistyksenä. Sillä on ollut siitä syystä samanlaiset toimintasäännöt kuin erilaisilla harraste- ja kansalaisjärjestöillä ja urheiluseuroilla. Tällä järjestäytymisen muodolla on omat hankaluutensa Raamattua ohjenuoranaan käyttävässä seurakunnassa, koska yhdistyslakia ei ole alun perin suunniteltu seurakunnan toimintaa varten.

Yhdistystoimintaa varten tarkoitettu yhdistyslaki rajoittaa enemmän kuin antaa seurakunnalle vapauksia toimia. Kristillisen seurakunnan pitäisi saada luoda omat sääntönsä, hallintonsa ja järjestyksensä sen mukaan kuin se näkee Raamatusta oikeaksi. Tätä varten on olemassa uskonnonvapauslaki. Uusi uskonnonvapauslaki antaa seurakunnille vapauden luoda juuri sellainen uskonnollinen yhdyskunta kuin seurakunnat itse haluavat.

Rekisteröityminen Helluntaikirkoksi merkitsee prosessia, jossa nykyinen seurakuntajärjestys laillistetaan vanhimmistoineen, taloudenhoitoineen ja hallintoineen. Seurakunnan toiminta ei muutu, vaan laillistuu ja järjestäytyy selkeämmin Suomen lain edessä. Seurakunnan toiminta on entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Kylkiäisinä tulee muun muassa vihkimisoikeus ja väestörekisteriin merkintä helluntaikirkon jäsen, entisen uskonnottoman sijaan.

Tampereen Helluntaiseurakunnan vanhimmisto päätti yksimielisesti esittää Helluntaikirkkoseurakunnan perustamista Tampereelle. Kun ehdotus esiteltiin sunnuntain päiväkokouksen jälkeen pidetyssä seurakunnan kokouksessa 22.04.2007, kannatti 90 %  paikalla olleista seurakunnan jäsenistä vanhimmiston tekemää ehdotusta. Samana päivänä pidetyssä perustamiskokouksessa 201 seurakuntalaista kirjoitti nimensä Helluntaikirkkoseurakunnan perustamiskirjaan. Tampereen Helluntaikirkkoseurakunta on hyväksytty Suomen Helluntaikirkon jäseneksi ja 14.8.2007 saimme Suomen viranomaisten virallisen ilmoituksen jäsenyydestämme. Nyt kaikilla Tampereen Helluntaiseurakunnan yksittäisillä jäsenillä, jotka sitä henkilökohtaisesti haluavat, on mahdollisuus liittyä välittömästi jäseniksi Tampereen Helluntaikirkkoseurakuntaan. Jokaisen heistä tulee henkilökohtaisesti täyttää liittymiskaavake, myös niiden jotka kirjoittivat nimensä perustamiskirjaan. Koska kaksoisjäsenyyttä ei sallita, liittymisilmoitus on samalla eroilmoitus siitä kirkosta ( esim. ev.lut.kirkko ), johon henkilö on aikaisemmin kuulunut. Liittymiskaavakkeita on saatavilla eteisaulassa, kirjakaupassa ja seurakunnan toimistossa, jonne ilmoittautumiskaavakkeet tulee palauttaa.

Helluntaikirkkoasia on hämmentänyt joitakin seurakuntalaisia. On monenlaisia pelkoja, joita kaikenlaiset huhut ruokkivat. Pelätään  kirkollistumista, valtion tai EU:n sekaantumista, Kirkkojen Maailmaneuvostoa ja ylipäätään ulkopuolisten puuttumista seurakunnan toimintaan ja päätöksiin. Nämä pelot ovat kuitenkin aiheettomia, koska nykyinen yhdistyspohjainen järjestelmä on itse asiassa alttiimpi tällaisille uhille kuin uskonnonvapauslakiin perustuva uskonnollinen yhdyskunta.

Vanhimmistona olemme halunneet edetä niin varovasti, että kaikille jäisi aikaa sisäistää asiat. Haluamme erikoisesti painottaa sitä, että kenenkään ei ole pakko liittyä Helluntaikirkkoseurakunnan jäseneksi. Jokainen voi valita, haluaako hän olla seurakuntalaisena pelkästään yhdistyksen jäsenenä vai liittyykö hän myös uskonnolliseen yhdyskuntaan. Hänen asemaansa tai valtuuksiinsa Tampereen Helluntaiseurakunnassa tämä ei vaikuta mitenkään. Seurakunta jatkaa toimintaansa niin kuin tähänkin asti. Ehkä näkyvin muutos tapahtuu väestörekisterissä, kun Helluntaikirkkoon liittynyt siirretään uskonnottomien joukosta uskovien joukkoon Helluntaikirkon jäsenenä. Jatkamme aloitettua prosessia levollisin mielin keskittyen kuitenkin ennen kaikkea Jeesuksen antamaan päätehtävään evankeliumin julistamiseen.

”Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä.” Ef.4:25
” Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.” Kol.3:9
”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
Mutta Kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset.” Kol.3:12-15

Vanhimmisto
08/2007


Koska virheelliset asiatiedot ja väittämät Suomen Helluntaikirkon asemasta lakiin nähden ovat synnyttäneet hämmennystä ja vääriä mielikuvia, olemme pyytäneet asiantuntijalta, varatuomari Markku Luomalta kannanottoa pariin jatkuvasti vastaan tulevaan väitteeseen.

1. Velvoittaako yhdenvertaisuuslaki Suomen Helluntaikirkon aukaisemaan seurakuntavirat myös homoille ja lesboille?

Viranomaisten vahvistaman Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen perusteella yhdyskunnan jäseneksi voi tulla vain uskoon tullut ja uskovana kastettu henkilö ja jäsenyydestä voidaan erottaa jäsen, joka on luopunut uskosta tai seurakunnan opetuksen mukaisesta elämäntavasta, Vanhimmiston jäseneksi voidaan hyväksyä vain Uuden Testamentin perusteiden mukaisia henkilöitä. Yhdyskuntajärjestyksen perusteella myös hengellisen työn tekijältä voidaan laillisesti edellyttää tiettyä vakaumusta ja opin mukaista elämäntapaa.  

Yhdenvertaisuuslain syrjintää koskevat säännökset koskevat samalla tavoin rekisteröityjä yhdistyksiä ( yhdistysseurakuntia ) kuin Helluntaikirkkoseurakuntia. Yhdyskuntaseurakunnan yhdyskuntajärjestyksen määräykset antavat paremmat mahdollisuudet edellyttää työntekijöiltä tietynlaista vakaumusta kuin yhdistystaustaisessa seurakunnassa on mahdollista. Siksi yhdyskunnaksi rekisteröityminen ei missään tapauksessa ainakaan heikennä näitä mahdollisuuksia.

2. Velvoittaako yhdenvertaisuuslaki Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakuntia vihkimään homoja ja lesboja?

Ensinnäkin Suomen lainsäädännön mukaan samaa sukupuolta olevia ei laisinkaan vihitä eikä suhde ole avioliitto. Parisuhde voidaan rekisteriviranomaisen luona rekisteröidä, mikä on eri asia. Enempää kirkot kuin muutkaan uskonnolliset yhdyskunnat eivät voi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja eikä parisuhteen rekisteröiminen ole niille mahdollista.

Toiseksi vihkimisoikeus on uskonnollisen yhdyskunnan oikeus mutta ei velvollisuus. Vihkijä tekee vihkimisoikeutensa perusteella päätöksen vihkimisestä, mutta hänellä ei ole vihkimisvelvollisuutta. Niin nykyisin kuin tulevaisuudessa yhdyskunta määrittelee itse periaatteet siitä, keitä vihitään. Suomen Helluntaikirkon vihkimisoikeus tulee jatkossakin olemaan seurakunnan jäseniä koskeva mahdollisuus, eikä ketä tahansa kansalaisia koskeva palveluvelvollisuus.Tulostettavat lomakkeet Tampereen helluntaikirkkoseurakuntaan liittymistä varten löytyvät täältä »